duminică, 25 ianuarie 2015

FONDURI PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR 2015

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le deţin.
În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spațiului rural românesc:
-dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;
-crearea de locuri de muncă în mediul rural;
-conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;
-reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.
Pentru diminuarea decalajelor care persistă încă între mediul rural şi cel urban şi pentru crearea unor condiţii decente de viaţă la nivelul populaţiei rurale, măsura va sprijini următoarele tipuri de acțiuni:
(a) investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică din spațiul rural;
(b) investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural din spațiul rural.
Dezvoltarea infrastructurii de bază
-crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată,constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, deasemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.
-crearea si modernizarea infrastructurii educațională/socialăcare nu are capacitatea de a susține un nivel decent de trai. În acest context, educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), se confruntă cu un deficit major în ceea ce privește infrastructura.
-investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural sau/și realizarea de investiții pentru conservarea moștenirii de interes local, așezăminte monahale inclusiv pentru modernizarea așezămintelor culturale.
Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale - sprijinul acordat pentru investiții de înființare,extindere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții de înființare, extindere,îmbunătățire a infrastructurii de apă/apă uzată în localitățile rurale din aglomerările între 2.000 - 10 000 l.e. (locuitoriechivalenti), investiții în infrastructura educațională ante - și preșcolară și în infrastructura de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol, va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.
Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
-Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale - susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale în cadrul submăsurii, contribuie la punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale şi la o dezvoltare locală sustenabilă.
Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica
În cadrul acestei submăsuri vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică în vederea unei dezvoltări economice durabile și a reducerii sărăciei în spațiul rural.
Scopul sprijinului acordat prin măsură este pentru creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de infrastructură de bază îmbunătățită.
Sprijinul va fi acordat pentru:
a)Investiții în active corporale:
Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată:
· construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;
· construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;
· construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
Infrastructură educațională:
· înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor și a creșelor;
· extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale îndomeniul agricol.
Infrastructură socială
· înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school).
b)Investiții în active necorporale:
Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
În cadrul acestei submăsuri beneficiarii sunt:
· Comunele și asociațiile acestora* conform legislației naționale în vigoare.
· ONG-uri**/ pentru investiții în infrastructura educațională (gradinițe) și socială (infrastructură de tip after-school)
Chelituieli eligibile specifice*
Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată :
(a) construcția, extinderea si/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac partedin aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;
(b) construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale carefac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;
(c) construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local
Pentru proiectele de infrastructurăeducațională/socială :
a) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor și a creșelor, inclusiv demolarea, încazul în care expertiza tehnică o recomandă;
b) extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior,filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale îndomeniul agricol;
c) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.
Cheltuieli neeligibile specifice*:
a) Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu;
b) Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte din aglomerări sub 2.000 l.e.;
c) Contribuția în natură;
d) Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
e) Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
Conditii de eligibilitate pentru solicitanti :
· Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
· Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
· Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
· Investiția să se realizeze în spațiul rural;
· Investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală;
· Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
· Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile pentru apă/apă uzată;
· Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;
· Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;
· Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul socio-economic al acesteia;
· Solicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultimaplată.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși:
· 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
· 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
· 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
· 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizeazămai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (gradinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000euro.
Alocarea financiară pentru investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică este de 85% din alocarea totală a măsurii, cu alocări distincte și sesiuni specifice pe tipuri de infrastructură.
Infrastructura la scară mică: se defineşte ca o investiție realizată în infrastructura locală din spațiul rural,clasificată în funcție de domeniu și aplicabilitate, după cum urmează:
-infrastructura rutieră: drumuri de interes local (drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi din interiorul localităților) din spațiul rural, definite conform legislației naționale în vigoare;
-infrastructură de apă/apă uzată: rețea publică de apă/apă uzată din localitățile rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10 000 locuitori echivalenți (l.e.);
-infrastructura educațională/socială: infrastructura cu impact direct asupra populației din mediul rural pe diverse segmente educaționale (antepreșcolar-creșe, preșcolar-grădinițe, învățământul secundar superior filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și școli profesionale în domeniul agricol) și sociale (infrastructură de tip after-school).
Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Această sub-măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.
Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.
Sprijinul va fi acordat pentru:
a) Investiții în active corporale pentru:
· restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B:
· construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
· restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
· modernizarea, renovarea și/sau dotarea așezămintelor culturale (cămine culturale).
b) Investiții în active necorporale:
Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
În cadrul acestei submăsuri beneficiarii sunt:
· Comunele definite conform legislației în vigoare:
· ONG-uri definite conform legislației în vigoare:
· Unități de cult conform legislației în vigoare:
· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.
Cheltuielile eligibile specifice :
(a) restaurarea, conservarea, și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
(b) construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
(c) restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
(d) modernizarea, renovarea și/sau dotarea așezămintelor culturale (cămine culturale).
Conditiide eligibilitate
· Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
· Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
· Investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală;
· Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
· Investiția să se realizeze în spațiul rural;
· Introducerea investiției în circuitul turistic la finalizarea ei;
· Solicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit și nu va depăși 500.000 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit și nu va depăși 200.000 euro. Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural este de 15%din alocarea totală a măsurii.

 
Col. (r) ing BaliciMihai
Tel 0744384321 
Bucuresti